جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,228,118 4.98 8,966,721 10.19 6,622,188 8.78 6,973,477 9.91
اوراق مشارکت 41,691,027 39.75 36,026,495 40.95 31,751,971 42.09 31,257,056 44.42
سپرده بانکی 77,831,706 74.21 39,469,700 44.87 33,738,287 44.72 29,170,987 41.46
وجه نقد 664,792 0.63 1,388,881 1.58 1,903,338 2.52 1,528,355 2.17
واحد صندوق
سایر دارایی ها -22,136,743 -21.11 1,333,843 1.52 571,427 0.76 530,763 0.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,638,468 2.52 3,910,249 4.44 3,123,445 4.14 3,145,068 4.47