بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,942,344 4.69 11,164,447 7.97 11,527,264 8.56 11,909,890 9.21
اوراق مشارکت 41,984,001 39.83 32,277,207 23.05 31,249,040 23.22 35,521,319 27.47
سپرده بانکی 79,855,405 75.76 94,058,923 67.18 88,286,758 65.6 77,179,631 59.69
وجه نقد 587,008 0.56 611,227 0.44 1,540,851 1.14 2,676,029 2.07
سایر دارایی ها -23,762,975 -22.55 1,285,644 0.92 1,324,341 0.98 1,325,841 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,543,750 2.41 4,241,006 3.03 4,352,937 3.23 4,496,926 3.48