جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,007,599 5.28 2,644,308 8.44 3,179,753 10.3 3,057,972 10
اوراق مشارکت 38,030,862 40.08 12,949,594 41.32 13,181,335 42.71 13,337,244 43.63
سپرده بانکی 67,794,782 71.45 13,057,085 41.66 12,643,817 40.97 12,407,484 40.59
وجه نقد 675,049 0.71 975,208 3.11 126,695 0.41 985 0
واحد صندوق 1,564,773 1.65 1,446,431 4.61 1,526,755 4.95 1,356,404 4.44
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -18,183,754 -19.16 269,744 0.86 204,958 0.66 407,368 1.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,695,227 2.84 2,191,215 6.99 2,539,880 8.23 2,429,838 7.95