بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,757,911 4.55 11,372,490 7.58 11,045,709 7.59 10,946,625 7.56
اوراق مشارکت 42,289,523 40.48 34,751,437 23.16 33,490,356 23.01 33,969,396 23.46
سپرده بانکی 79,526,961 76.12 102,131,211 68.08 99,282,973 68.2 98,029,000 67.7
وجه نقد 577,585 0.55 141,345 0.09 80,398 0.06 60,442 0.04
سایر دارایی ها -24,602,349 -23.55 1,060,730 0.71 1,079,259 0.74 1,203,232 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,493,753 2.39 4,572,733 3.05 4,222,136 2.9 4,187,452 2.89