بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,565,370 4.42 10,970,621 6.82 11,804,045 7.62 11,457,639 7.52
اوراق مشارکت 42,526,930 41.21 36,199,834 22.5 35,338,672 22.82 35,537,123 23.33
سپرده بانکی 78,918,311 76.47 111,925,723 69.58 106,169,665 68.56 103,389,668 67.86
وجه نقد 592,314 0.57 384,248 0.24 121,096 0.08 176,728 0.12
سایر دارایی ها -25,520,070 -24.73 877,926 0.55 877,034 0.57 1,245,488 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,436,213 2.36 4,556,575 2.83 4,884,473 3.15 4,583,829 3.01