بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,335,870 4.28 10,620,111 6.23 10,077,014 6.01 10,517,982 6.44
اوراق مشارکت 42,778,742 42.21 37,302,673 21.89 38,667,068 23.08 34,502,956 21.11
سپرده بانکی 77,867,051 76.84 120,127,291 70.49 116,455,985 69.5 113,907,957 69.69
وجه نقد 605,567 0.6 878,356 0.52 1,016,610 0.61 3,086,904 1.89
سایر دارایی ها -26,628,509 -26.28 1,043,149 0.61 893,017 0.53 953,624 0.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,358,517 2.33 4,331,827 2.54 4,140,321 2.47 4,389,821 2.69