جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,121,728 4.85 11,451,589 9.5 11,124,328 10.52 10,533,420 10.65
اوراق مشارکت 41,931,146 39.71 36,914,012 30.62 41,108,728 38.89 38,632,207 39.04
سپرده بانکی 79,210,172 75.01 68,094,600 56.49 50,371,908 47.65 47,541,130 48.05
وجه نقد 632,774 0.6 1,957,122 1.62 1,011,705 0.96 5,888 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -22,992,681 -21.77 1,417,386 1.18 1,353,536 1.28 1,497,815 1.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,601,619 2.46 4,530,253 3.76 4,599,148 4.35 4,349,429 4.4