جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,205,748 5.02 5,020,579 7.5 4,134,961 6.69 4,529,031 7.38
اوراق مشارکت 41,288,174 39.83 29,197,578 43.64 25,676,833 41.55 25,375,237 41.36
سپرده بانکی 76,367,177 73.67 29,519,115 44.12 28,684,047 46.42 28,605,104 46.63
وجه نقد 674,173 0.65 1,277,226 1.91 1,175,579 1.9 818,454 1.33
واحد صندوق 1,547,787 1.49 970,258 1.45 1,053,246 1.7 1,084,476 1.77
سایر دارایی ها -21,428,754 -20.67 922,319 1.38 1,074,306 1.74 938,641 1.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,624,673 2.53 3,540,960 5.29 2,515,133 4.07 2,668,564 4.35