بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,124,851 4.17 12,203,477 6.88 11,427,768 6.58 11,027,230 6.39
اوراق مشارکت 42,960,915 43.42 35,398,168 19.96 36,424,833 20.96 35,888,693 20.79
سپرده بانکی 76,414,896 77.24 127,428,540 71.86 123,777,812 71.23 124,141,485 71.91
وجه نقد 589,865 0.6 573,844 0.32 497,570 0.29 206,048 0.12
سایر دارایی ها -27,944,097 -28.25 1,273,416 0.72 1,203,506 0.69 922,353 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,294,790 2.32 4,974,217 2.81 4,741,903 2.73 4,350,833 2.52