دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 صندوق رفاه وتامين آتيه 20,000 %66.67
2 شركت خدمات ارزي و صرافي مهر 2,500 %8.33
3 شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي 2,500 %8.33
4 شركت گسترش فناوري هاي نوين كشاورز 2,500 %8.33
5 كارگزاري بانك كشاورزي 2,500 %8.33