واریز سود دی ماه 95

سود دي ماه 95 "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" معادل ١٩ درصد به حساب بانكي سرمایه گذاران واریز گردید.