واریز سود بهمن ماه 95

سود معادل 18.06 درصد بازدهی سالانه شده ، 360,000 نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 1,913,868,214,435 ریال برای بهمن 95 پرداخت گردید.