افزایش سقف واحدهای صندوق به 100میلیون واحد

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ 94/07/18 تشکیل و پس از تایید سازمان  افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از50,000,000واحد به 100,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شد