تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق

به استناد مجوز شماره 122/3436 سازمان بورس و اوراق بهادار صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به شرح زیر تغییر نمود:

حسین خزلی به شماره ملی0452449898،

محمدحسن فروغی فر به شماره ملی 2002014361،

نوراله گل بو به شماره ملی 0043521241