افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ95/05/05 تشکیل و پس از تایید سازمان در تاریخ 95/06/15 افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از 100,000,000 به 150,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شد.