اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.10.18صندوق یکم

-        تصمیم گیری درخصوص اصلاحات در متن اساسنامه و امید نامه صندوق مطابق مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادر

-        زمان: چهارشنبه 18/10/1398 راس ساعت 14