اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.09.16 صندوق یکم

طی نامه شماره  58740/98 مورخ 98.09.05  دعوت به مجمع مورخ 98.09.16  صندوق یکم در ساعت 14 به شرح دستور جلسه ذیل صورت گرفت : 

- تصمیم گیری در خصوص تغییرات در بند 3-1 امیدنامه صندوق