اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم

طی نامه شماره 58045/98 مورخ 98.07.17 دعوت به مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم در ساعت 10 صبح به شرح دستور جلسه ذیل صورت گرفت : 

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تا مورخ 99.05.15