اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.07.24 صندوق یکم

طی نامه شماره 98/57969 مورخ 98.07.14  دعوت به مجمع مورخ 98.07.24  صندوق یکم در ساعت 10 صبح به شرح دستور جلسه زیر صورت گرفت : 

- تصمیم گیری در خصوص هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری توسط شرکتهای رتبه بندی