اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.04.04 صندوق یکم

طی نامه  شماره 98/56196 مورخ 98.03.22   دعوت از ارکان صندوق جهت حضور در مجمع مورخ 98.04.04 راس ساعت 14 با دستور جلسه به شرح ذیل صورت گرفت : 

1-    استماع گزارش مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 24/12/1397

2-    استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به 24/12/1397

3-    بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 24/12/1397

4-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای دوره مالی منتهی به 24/12/1398

5-    انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی منتهی به 24/12/139