اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.04.19 صندوق یکم

طی نامه  شماره 56434/98 مورخ 98.04.09  دعوت از ارکان صندوق جهت حضور در مجمع مورخ 98.04.19  راس ساعت 14 با دستور جلسه به شرح ذیل صورت گرفت : 

- تصمیم گیری در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس