جهت اطلاع سرمایه گذاران محترم «صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی»

سرمایه گذاران محترم به اطلاع میرساند، 

با توجه به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوبات جلسه 1262 مورخ 1397/09/20 شورای پول و اعتبار) که طی آن مقرر گردیده است : «معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد، به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد»، و اجرای آن از تاریخ 1397/11/01 و با عنایت به تایید متولی محترم صندوق محاسبه نرخ «صفر» برای سپرده های کوتاه مدت «صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی» اعمال خواهد شد. 

بدیهی است در پایان هرماه و با توجه به مشخص شدن حداقل مانده ماهانه از سمت بانک سپرده پذیر سود سپرده های کوتاه مدت واریز و در حسابهای صندوق منظور خواهد شد.