تغییر در بند 3-3 امیدنامه صندوق

با عنایت به تایید تصمیمات مجمع مورخ 97.09.17 این صندوق بند 3-3- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت :

«بازدهی پیش‌بینی‌شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این صندوق, سالانه 16 درصد و با سقف پرداخت 20 درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک آن‌ها است.»