ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری(ابلاغیه12020092 سازمان بورس و اوراق بهادار)

پیروابلاغیه شماره 12020092 مورخ 1396/08/14 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت صدور  واحد های سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، صدورواحدهای "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" از تاریخ 1396/08/15 تا اعمال رویه جدید صدور واحدهای صندوق، در شعب بانک کشاورزی قابل انجام نخواهد بود.

لازم بذکر است ابطال واحدهای صندوق، در شعب بانک کشاورزی قابل انجام خواهد بود.