سود مهر ماه ٩٦ "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"

سود مهر ماه ٩٦ "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي" با نرخ ١٨ درصد روزشمار به ازاء ٣٠روز به تاریخ يكم آبان ماه، به حساب سرمايه گذاران واريز گرديد.