واریز سود شهریور ماه 96 صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

سود شهریور ماه صندوق یکم با نرخ 18 درصد به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد .