افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حذف رکن ضامن نقدشوندگی طی تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ 1396/04/21 تشکیل و پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب و تایید رسید .
طی امیدنامه جدید افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از 150,000,000 به 200,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شده است.
همچنین رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان این صندوق حذف گردید.
اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق در همین سایت جهت مطالعه بیشتر قرار داده شده .