سود تیرماه صندوق یکم واریز شد

سود تیرماه 1396 "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" با نرخ 18/02 درصد سالیانه، معادل 2,287,981,854,162 ریال برای 438,000 سرمایه گذار صندوق واریز شد.