واریز سود خرداد ماه 1396

سود با نرخ 18.28درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 432 هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2.306.062.755.040 ریال برای خرداد ماه 96پرداخت گردید.