واریز سود اردیبهشت ماه 1396

سود با نرخ 18/40درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 426هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2,290,000,000,000 ریال برای اردیبهشت ماه 96پرداخت گردید.