واریز سود فروردین ماه 1396

سود با نرخ 19/15 درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 410هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2,541,188,990,145 ریال برای فروردین ماه 96پرداخت گردید.