واریز سود اسفند ماه 95

سود معادل 19.1 درصد بازدهی سالانه شده ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، پرداخت گردید.