مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 99.06.24 صندوق یکم 1400/01/10
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ 99/11/20 (صاحبان امضا) 1399/12/18
صورتجلسه مجمع مورخ 99.11.20 صندوق باران (صاحبان امضاء) 1399/12/11
صورتجلسه مجمع مورخ 99.10.21 صندوق یکم ( هزینه های مالی) 1399/10/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99.10.21صندوق یکم (هزینه های مالی) 1399/10/21
آگهی ثبت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 1400/02/31 1399/09/25
تائیدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 99.09.01 صندوق یکم (هزینه حسابرس و ابلاغیه 12020173) 1399/09/17
صورتجلسه مجمع مورخ 99.09.01 صندوق یکم ( ابلاغیه 12020174) 1399/09/05
صورتجلسه مجمع مورخ 99.09.01 صندوق یکم (هزینه حسابرس و ابلاغیه 12020173) 1399/09/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.09.01صندوق باران ( ابلاغیه 12020174) 1399/09/01
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.09.01صندوق یکم (هزینه حسابرس و ابلاغیه 12020173) 1399/09/01
تاییدیه + صورتجلسه مجمع مورخ 99.05.29صندوق یکم (تمدید فعالیت) 1399/07/30
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 99.05.04 صندوق یکم (تغییر هزینه نرم افزار) ارسال مجدد از سازمان 1399/07/27
لیست حاضرین در مجمع مورخ 99.06.24 صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی (امیدنامه) 1399/06/24
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99.05.29صندوق یکم (تمدید فعالیت) 1399/05/29
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم برای مجمع مورخ 99.03.12 (سال مالی منتهی به 98.12.24) 1399/05/13
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 99.05.04 صندوق یکم (تغییر هزینه نرم افزار) 1399/05/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99.05.04صندوق یکم (هزینه نرم افزار) 1399/05/04
آگهی روزنامه صندوق یکم برای مجمع مورخ 98.06.24 (صاحبان امضا) 1399/04/02
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع سالانه صندوق یکم 99.03.12 1399/04/01
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم برای مجمع مورخ 98.06.24 (صاحبان امضا) 1399/03/24
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99.03.12 صندوق یکم (سالانه) 1399/03/12
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع صاحبان امضا صندوق یکم 98.06.24 1398/12/10
تایید+صورتجلسه مجمع مورخ 98.10.18 ساعت 14 صندوق یکم (اساسنامه ای) ابلاغیه 12010065 1398/12/07
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.10.18 صندوق یکم ساعت 14 (امیدنامه ای- اطلاع رسانی کدال) 1398/12/07
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.1018 راس ساعت 14 صندوق یکم (اطلاع رسانی کدال موضوع بخشنامه ) 1398/10/18
اعلام دعوت به مجمع مورخ 98.10.18صندوق یکم 1398/10/09
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98/09/16 صندوق یکم (امیدنامه بند 3-1 ) 1398/09/30
تایید+صورتجلسه مجمع مورخ 98.09.16 صندوق یکم (تغییر در بند 3-1 امیدنامه) 1398/09/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 98.09.16 صندوق یکم (تغییر بند 3-1 امیدنامه) 1398/09/16
آگهی ثبت تصمیمات مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم (تمدید تا 99.05.15) 1398/08/28
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم (تمدید فعالیت تا 99.05.15) 1398/08/19
تاییدیه+صورتجبسه مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم (تمدید فعالیت تا 99.05.15) 1398/08/18
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 98.07.30 صندوق یکم 1398/08/13
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.07.24 صندوق یکم (هزینه ارزیابی درجه عملکرد) 1398/08/06
صورتجلسه مجمع لحاظ هزینه ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 98.07.24 1398/08/01
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.07.24صندوق یکم 1398/07/24
روزنامه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق یکم تصمیمات صورتجلسه 98.06.23 1398/07/21
تاییدیه+صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مورخ 98.06.23 صندوق یکم 1398/07/16
آگهی ثبت تغییرات در صندوق یکم برای مجمع مورخ 98.04.04(سالانه+حسابرس جدید) 1398/06/27
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم مجمع مورخ 98.03.04 (تمدید دوره فعالیت) 1398/05/22
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.04.19 صندوق یکم(تغییر حق الزحمه حسابرس) 1398/05/05
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.04.19 صندوق یکم (هزینه حسابرس) 1398/04/31
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.04.04صندوق یکم(سالیانه_حسابرس) 1398/04/25
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.04.04 صندوق یکم (سالانه+حسابرس جدید) 1398/04/22
لیست حاضرین مجمع مورخ 98.04.19 صندوق یکم (هزینه حسابرس) 1398/04/19
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.04.04 صندوق یکم (سالانه) 1398/04/04
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.03.11 صندوق یکم (تغییر هزینه نرم افزار) 1398/03/29
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.03.11 صندوق یکم (تغییر هزینه نرم افزاار) 1398/03/27
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 98.03.04صندوق یکم(تمدید دوره فعالیت) 1398/03/19
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 98.03.04 صندوق یکم (تمدید دوره فعالیت تا 98.08.15) 1398/03/18
لیست حاضرین در مجمع مورخ 98.03.11صندوق یکم (تغییر هزینه نرم افزار) 1398/03/12
لیست حاضرین در مجمع مورخ 98.03.04صندوق یکم (تمدید دوره فعالیت تا 98.08.15) 1398/03/04
تاییدیه اولیه تمدید فعالیت مشروط صندوق یکم تا 98.03.24 1398/02/28
تایید برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق یکم تا مورخ 98.08.15 1398/02/28
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق یکم مورخ 97.12.22 1397/12/22
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم مجمع مورخ 97.09.17 1397/12/13
آگهی ثبت تغییرات در صندوق یکم برای مجمع مورخ 97.04.24 (سالانه- حسابرس) 1397/11/01
تاییدیه تصمیمات مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم (امیدنامه ای-تغییر سقف پرداخت) 1397/10/25
تاییدیه تصمیمات امیدنامه ای (روی کدال-شماره500905) مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم-کاهش سقف پرداخت 1397/10/23
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم 1397/10/17
صورتجلسه تایید شده مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم (امیدنامه ای/سقف پرداخت) 1397/10/12
صورتجلسه+تاییدیه مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم (اساسنامه ای/ تغییر محل اقامت) 1397/10/12
تاییدیه+صورتجلسه تغییر ماده 17-19و70 اساسنامه صندوق یکم مجمع مورخ 97.04.24 1397/09/18
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ 97.04.24صندوق یکم (تصویب صورتمالی تفکیک شده) 1397/09/18
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97.09.17 صندوق یکم 1397/09/17
تایید+صورتجلسه مجمع مورخ 97.04.24 یکم امیدنامه ای 1397/08/21
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 97.04.24 صندوق یکم 1397/07/08
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم مجمع مورخ 97.02.25 1397/06/31
صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مورخ 97/04/24 به همراه تأییدیه سازمان بورس 1397/06/27
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق یکم مورخ 97/04/24 به همراه تأییدیه سازمان بورس 1397/06/27
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 97.02.25 صندوق یکم 1397/05/29
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ97.02.25صندوق یکم امیدنامه ای 1397/05/27
تاییدیه+صورتجلسه مجمع مورخ97.02.25صندوق یکم اساسنامه ای(تغییر متولی) 1397/05/27
آگهی ثبت تغییرات در صندوق یکم برای مجمع مورخ 96.11.07 1397/03/06
آگهی ثبت تغییرات صندوق یکم برای مجمع مورخ 97.02.01(صاحبان امضا) 1397/03/01
آگهی روزنامه صاحبان امضا صندوق یکم مجمع مورخ97.02.01 1397/02/29
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع صاحبان امضا صندوق یکم 97.02.01 1397/02/19
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 96.11.07صندوق یکم (تعیین ارکان) 1397/02/15
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ97.01.15صندوق یکم (کارمزد و هزینه) 1397/02/08
صورتجلسه+تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 96.11.07صندوق یکم (انتخاب مدیرثبت/حسابرس/متولی) 1397/02/05
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع مورخ97.01.15 صندوق یکم 1397/02/03
آگهی ثبت مجمع مورخ96.04.21 صندوق یکم 1396/08/13
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع96.07.10صندوق یکم(تغییر نرخ) 1396/08/10
صورتجلسه+تاییدیه مجمع96.07.10صندوق یکم تغییر نرخ 1396/08/01
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 96.04.21 صندوق یکمکارگزاری کشاورزی 1396/06/11
تاییده سازمان بورس برای افزایش سقف صندوق یکم+ نسخه اعمال در امیدنامه جدید 1396/06/11
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع21.04.96صندوق یکم اساسنامه ای 1396/06/07
صورتجلسه+تاییدیه سازمان مجمع21.04.96صندوق یکم تصمیمات امیدنامه ای 1396/06/07
روزنامه مجمع افزایش سقف صندوق یکم مورخ 95/05/05 1395/07/03
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ95.05.05افزایش سرمایه صندوق یکم 1395/06/23
آگهی ثبت صورتجلسه95/04/21 سالانه صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1395/06/07
روزنامه مجمع سالانه مورخ 95.04.21صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1395/05/20
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ 95.04.21صندوق یکم کشاورزی 1395/05/17
روزنامه مجمع مورخ 94/12/25صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1395/03/12
صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/25 صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1395/03/09
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ94/12/25صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1395/03/05
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 1394/09/08 صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری یکم 1394/12/01
آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 94/09/08 صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1394/11/21
صورتجلسه مجمع مورخ 94.09.08صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی 1394/10/30
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع مورخ 91.09.14 صندوق سرمایه گذاری یکم 1394/10/26
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ 94/07/18 صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری کشاورزی 1394/10/21
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 94.07.18 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری یکم 1394/10/13
آگهی ثبت صورتجلسه مورخ93/12/19صاحبان امضا مجاز صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی 1394/09/02
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری کشاورزی مجمع مورخ 94/07/18 1394/08/25
صورتجسه افزایش سقف واحدصندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مورخ94.07.18 1394/08/19
آگهی ثبت تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مجمع مورخ 94.03.17 1394/08/17
آگهی تغییرات مجمع صندوق یکم کشاورزی مورخ 91.09.14 1394/07/21
صورتجلسه مجمع صندوق یکم کشاورزی مورخ 94.03.17برای سال منتهی به 24اسفند 1393 1394/07/19
آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات مورخ91/09/14 1394/06/31
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 93/12/16 1394/06/14
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز به همراه تاییدیه سازمان بورس 1394/04/09
صورتجلسه مجمع مورخ 93/12/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس 1394/03/27
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (مشروح مذاکرات) صندوق یکم 1392 1394/03/26
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 93/10/27 1394/03/19
صورتجلسه مجمع مورخ 93/10/27 1394/01/24
صورتجلسه مجمع صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی-تغییرات امیدنامه به تاریخ 93/7/23 1393/07/29
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم 1392 1393/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 27/07/1392 افزایش واحد صندوق از 13به 18 میلیون واحد 1392/08/07
صورتجلسه مجمع مربوط به تعهد پذیره نویسی و مشارکت در بازار دوم فرابورس 1392/06/23
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی 1392/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 29/11/1391 افزایش واحد صندوق سرمایه گذاری یکم 1392/01/07
صورتجلسه مجمع مورخ 14/9/1391 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم 1392/01/07
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم 1391/05/01
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم 1391/05/01