صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی صندوق یکم فروردین ماه 1400 1400/01/31
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سالانه منتهی به 99.12.24 (حسابرسی نشده) 1400/01/30
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سالانه منتهی به 99.12.24 (حسابرسی نشده) 1400/01/30
افشای پرتفوی صندوق یکم اسفند ماه 99 1399/12/27
افشای پرتفوی صندوق یکم بهمن ماه 99 1399/11/25
افشای پرتفوی صندوق یکم دی ماه 99 1399/10/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 99.09.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/10/22
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 99.09.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/10/22
افشای پرتفوی صندوق یکم آذر ماه 99 1399/09/25
افشای پرتفوی صندوق یکم آبان ماه 99 1399/08/27
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99.06.24 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1399/08/19
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 99.06.24 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1399/08/17
افشای پرتفوی صندوق یکم مهرماه 99 1399/07/29
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 99.06.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/07/21
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 99.06.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/07/21
افشای پرتفوی صندوق یکم - شهریور ماه 99 1399/06/30
افشای پرتفوی صندوق یکم - مردادماه 99 1399/05/26
افشای پرتفوی صندوق یکم - تیرماه 99 1399/04/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 99.03.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/04/21
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 99.03.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1399/04/21
افشای پرتفوی صندوق یکم - خرداد 99 1399/03/25
افشای پرتفوی صندوق یکم - اردیبهشت 99 1399/02/27
گزارش عملکرد سالانه صندوق یکم منتهی به 98.12.24 (حسابرسی شده) 1399/02/23
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سالانه منتهی به 98.12.24 (حسابرسی شده) 1399/02/23
گزارش عملکرد سالانه صندوق یکم منتهی به 98.12.24 (حسابرسی نشده) 1399/01/30
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سالانه منتهی به 98.12.24 (حسابرسی نشده) 1399/01/30
افشای پرتفوی صندوق یکم - فروردین99 1399/01/30
افشای پرتفوی صندوق یکم - اسفند 98 1398/12/25
افشای پرتفوی صندوق یکم - بهمن 98 1398/11/27
افشای پرتفوی صندوق یکم - دی 98 1398/11/01
صورتهای مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم منتهی به 98.09.24 (حسابرسی نشده) 1398/10/23
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق یکم منتهی یه 24 آذر 98 (حسابرسی نشده) 1398/10/23
افشای پرتفوی صندوق یکم - آذر 98 1398/09/30
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97.12.24 صندوق یکم (اصلاحیه حسابرسی شده ) 1398/09/05
افشای پرتفوی صندوق یکم - آبان 98 1398/08/27
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 98.06.24صندوق یکم (حسابرسی شده) 1398/08/22
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 98.06.24 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1398/08/22
افشای پرتفوی صندوق یکم- مهر98 1398/07/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 98.06.24صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1398/07/21
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 98.06.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1398/07/21
افشای پرتفوی صندوق یکم- شهریور98 1398/06/26
افشای پرتفوی صندوق یکم- مرداد 98 1398/05/27
افشای پرتفوی صندوق یکم -تیر 98 1398/04/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98.03.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1398/04/22
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 98.03.24 صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1398/04/22
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97.12.24 صندوق یکم (اصلاحیه حسابرسی شده ) 1398/04/19
افشای پرتفوی صندوق یکم - خرداد 98 1398/03/26
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97.12.24 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1398/03/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 97.12.24 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1398/03/08
افشای پرتفوی صندوق یکم - اردیبهشت 98 1398/03/01
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 97.12.24صندوق یکم 1398/02/30
افشای پرتفوی صندوق یکم -فروردین 98 1398/01/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به 97.12.24صندوق یکم (حسابرسی نشده) 1398/01/28
افشای پرتفوی صندوق یکم - اسفند 97 1397/12/28
افشای پرتفوی صندوق یکم - بهمن 97 1397/12/04
اصلاحیه صورتهای مالی 9ماهه صندوق یکم (حسابرسی نشده) منتهی به 97.09.24 1397/11/17
افشای پرتفوی صندوق یکم - دی ماه97 1397/11/03
صورتهای مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم منتهی به 97.09.24 (حسابرسی نشده) 1397/10/22
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق یکم منتهی یه 24 آذر97 1397/10/22
صورتهای مالی دوره 6ماهه منتهی به 24شهریور 97 صندوق یکم (حسابرسی شده) 1397/10/12
افشای پرتفوی صندوق یکم- آذر97 1397/10/02
افشای پرتفوی صندوق یکم - آبان 97 1397/08/28
افشای پرتفوی صندوق یکم - مهرماه 97 1397/08/01
صورتهای مالی صندوق یکم حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 24 شهریور ماه 1397 1397/07/23
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق یکم شهریور 1397 1397/07/23
افشای پرتفوی صندوق یکم -شهریور97 1397/07/03
افشای پرتفوی صندوق یکم -مردادماه97 1397/06/03
اصلاحیه صورتهای مالی 12 ماهه صندوق یکم (حسابرسی شده) منتهی به 96.12.24 1397/05/10
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به تیر ماه 97 1397/05/03
صورتهالی مالی صندوق یکم دوره 3ماهه مالی منتهی به 97.03.24 1397/04/24
گزارش عملکرد3 ماهه صندوق یکم منتهی به 97.03.24 1397/04/24
صورتهای مالی 12ماهه صندوق یکم منتهی به 96.12.24(حسابرسی شده) 1397/04/16
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به خرداد ماه 97 1397/04/02
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت 1397 1397/03/02
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به 97.01.24 1397/02/04
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به 96.12.24 1397/02/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق یکم منتهی به 96.12.24 1397/02/02
صورتهای مالی6ماهه حسابرسی شده صندوق یکم منتهی به 96.06.24 1396/12/08
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به 30بهمن ماه 96 1396/12/02
افشای پورتقوی صندوق یکم منتهی به 24 دی ماه1396 1396/11/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 24آذر96صندوق یکم حسابرسی نشده 1396/10/20
گزارش عملکرد9ماهه صندوق یکم منتهی به 24آذر96 1396/10/20
افشای پرتفوی صندوق یکم منتهی به 30آذرماه 96 1396/10/17
صورتهای مالی صندوق یکم 6ماهه منتهی به 24شهریور96 حسابرسی نشده 1396/07/23
گزارش عملکرد6ماهه صندوق یکم دوره منتهی به 24شهریور96 1396/07/23
گزارش عملکرد 12ماهه صندوق یکم منتهی به 24اسفند95 حسابرسی شده 1396/04/26
صورتهای مالی صندوق یکم حسابرسی نشده3ماهه منتهی به24خرداد96+گزارش عملکرد 1396/04/25
گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی سال مالی منتهی به 24 اسفند 1395 1396/04/19
گزارش عملکرد 12 ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی سال مالی منتهی به 24 اسفندماه 1395 1396/04/19
صورتهای مالی صندوق یکم منتهی به 24 اسفند 1395 به همراه گزارش عملکرد 1396/02/01
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24-09-1395 1395/10/26
صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24-09-1395 1395/10/26
گزارش عملكرد ٦ماهه حسابرسي شده صندوق يكم 1395/10/12
صورتهای مالی 6ماهه منتهی به 24/06/95 حسابرسی شده 1395/10/12
گزارش عملکرد 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به24.06.95صندوق یکم 1395/07/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 95.03.24صندوق یکم کشاورزی 1395/04/23
صورتهای مالی سه ماهه صندوق یکم دوره مالی منتهی به 95/03/24حسابرسی نشده 1395/04/22
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد منتهی به 24-12-1394 1395/04/20
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد منتهی به 24-12-1394 1395/02/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 94/12/24صندوق سرمایه گذاری یکم 1395/01/29
گزارش عملکرد یکساله صندوق سرمایه گذاری یکم کشاورزی دوره منتهی به 94/12/24 1395/01/29
صورتهای مالی حسابرسی شده 6ماهه منتهی به 94/06/24 صندوق یکم 1394/11/05
گزارش عملکرد 9ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم حسابرسی نشده منتهی به 24آذر 94 1394/10/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده و یادداشت توضیحی 9ماهه منتهی به 24آذر94 صندوق یکم 1394/10/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی منتهی به 94.06.24 1394/07/19
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 94/06/24 1394/07/15
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 94/03/24 (حسابرسی نشده) 1394/04/16
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 94/03/24 حسابرسی نشده 1394/04/15
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 93/12/24 1394/03/06
گزارش حسابرس و صورت مالی منتهی به 24 اسفند 90 صندوق 1394/02/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده 25 شهریور 93 1394/02/23
گزارش عملکرد دوازده ماهه 13931224 1394/01/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 24 اسفند 1393 1394/01/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه 13930924 1393/10/20
گزارش عملکرد نه ماهه 13930924 1393/10/17
صورت مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 25 شهریور 1393 1393/08/18
گزارش عملکرد شش ماهه 13930625 1393/07/16
گزارش عملکرد 3 ماهه 13930325 1393/04/14
صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 25 خرداد 1393 1393/04/14
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده 13921224 1393/03/11
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 24 اسفند 92 1393/03/11
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 24 اسفند 92 1393/01/24
گزارش عملکرد سالانه 13921224 1393/01/23
صورت مالی نه ماهه 13920925 1392/10/16
گزارش عملکرد نه ماهه 13920925 1392/10/03
گزارش عملکرد شش ماهه 13920625 حسابرسی شده 1392/08/08
صورت مالی حسابرسی شده منتهی 25 شهریور 92 1392/08/08
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی 25 شهریور 92 1392/07/27
گزارش عملکرد شش ماهه 13910625 1392/07/10
گزارش عملکرد سه ماهه 13910325 1392/07/10
گزارش عملکرد نه ماهه 13910925 1392/07/10
گزارش عملکرد شش ماهه 13920625 1392/07/10
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 24 اسفند 91 1392/07/10
گزارش عملکرد سه ماهه 13920325 1392/07/10
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 24 اسفند 90 1392/07/10
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی 25 شهریور 91 1392/07/10
گزارش عملکرد سالانه 13911225 1392/07/10
گزارش عملکرد سالانه 13901224 1392/07/10
صورت مالی سه ماهه منتهی به 25خرداد 1392 صندوق 1392/04/15
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم 1391 1392/04/15
گزارش حسابرس و صورت مالی منتهی به 24 اسفند 91صندوق 1392/02/08
صورت مالی 25 خرداد 1390 1391/12/23
صورت های مالی شش ماهه و گزارش حسابرس منتهی به 25شهریور 90 1391/10/26
صورت مالی نه ماهه منتهی به 25آذر1390 صندوق 1391/10/26
صورتهای مالی شش ماهه و گزارش حسابرس منتهی 25 شهریور 1391 1391/10/26
صورت مالی نه ماهه منتهی به 25آذر1391 1391/10/20
صورت مالی 25 خرداد 1391 صندوق 1391/04/20