Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندو ق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پيش بيني سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل 90%از دارایی های صندوق
١-١ پاوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر ٣٠ % از دارایی های صندوق
١-٢ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠ % از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شد ه اند
١-3 اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠ % از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شد ه اند
٢ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداکثر ١٠% از کل دارائی های صندوق
٢-١ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل دارائی های صندوق
٢-٢ پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارائی های صندوق
٣- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٤ - سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٥- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارائی های صندوق

به ازای هر سه درصد از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکت ها از جمله اوراق مشارکت،اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود،مشروط به اینکه مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب مذکور در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران کاهش یابد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان