بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 149,379,776,046,869 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,108 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,663 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,597 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 148,472,757

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

نويد قدوسي، حامد كاظمي محسن آبادي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها