اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 60,952,068,975,713 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,080,118 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,080,118 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,082,072 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 56,430,892

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، سيده فرخ نيكو، علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا