اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/11
کل خالص ارزش دارائی ها 61,063,270,077,026 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,151,919 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,157,386 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,153,232 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 53,010,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده، غلامرضا تقي زادگان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا